ประวัติความเป็นมา
ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาสันสกฤตที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิดทางด้านศาสนา ปรัชญา ภาษา วรรณคดี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้จัด ให้มีการเรียนการสอนภาษาสันสกฤตมานานกว่า 40 ปี ขณะนี้เป็นเพียงมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาเอกภาษาสันสกฤตจนถึงระดับปริญญาเอกและมีนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาระดับปริญญาเอกด้วย เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสันสกฤตในระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก จึงได้ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์สันสกฤตศึกษาขึ้น ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2539 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539 ให้จัดตั้งศูนย์สันสกฤตศึกษาขึ้นเป็นการภายใน ต่อมา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สันสกฤตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ให้รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539และเป็นผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2541 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ หลังจาก ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา เกษียณอายุ รศ. ดร. สำเนียง เลื่อมใส ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 จนกระทั่งปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แม้ศูนย์สันสกฤตศึกษาจะสามารถดำเนินกิจกรรมได้มากมาย แต่ก็ยังประสบปัญหาหลายประการ ทั้งด้านสถานภาพของศูนย์ ด้านงบประมาณสนับสนุน และบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์สันสกฤตศึกษาสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2549 จึงได้เสนอขอปรับสถานภาพของศูนย์เป็นหน่วยงานในกำกับของคณะโบราณคดี มีสถานะเทียบเท่ากับภาควิชา เพื่อให้สามารถดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นศูนย์กลางด้านสันสกฤตศึกษาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปปัจจุบัน ศูนย์สันสกฤตศึกษา มีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของคณะโบราณคดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549

วัตถุประสงค์

            ศูนย์สันสกฤตศึกษามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้
            1.   เป็นศูนย์กลางศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านสันสกฤตศึกษาของนักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
            2.   เป็นศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสันสกฤตศึกษา ทั้งหนังสือ ตำรา เอกสาร วารสาร งานวิจัยและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
            3.   เป็นศูนย์แปลวรรณกรรมสันสกฤตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา ภาษา วรรณคดี จารึก และอายุรเวท พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่
            4.   เป็นศูนย์ติดต่อประสานงานกับนักวิชาการด้านสันสกฤตศึกษาที่มีอยู่ทั่วโลกและจัดการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
            5.   สนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มประเทศทางแถบตะวันตกของไทยโดยใช้ องค์ความรู้ด้านสันสกฤตศึกษาเป็นสื่อกลาง 
 

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

            1.   ให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยด้านสันสกฤตศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
            2.   จัดทำห้องสมุดและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสันสกฤตศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางศึกษาค้นคว้าด้านสันสกฤตศึกษาในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
            3.   ส่งเสริมและสนับสนุนการแปล การวิจัย และสร้างนักวิชาการรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสันสกฤตศึกษาให้สามารถ
บูรณาการกับศาสตร์สาขาต่างๆ ได้
            4.   เผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสันสกฤตศึกษาในกลุ่มนักคิด นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ด้วยกิจกรรมต่างๆ
เช่น บรรยาย เสวนา ประชุม สัมมนา
            5.   พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสันสกฤตศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

ปณิธาน

 
มุ่งมั่นส่งเสริมรากฐานภูมิปัญญาตะวันออก  

 

วิสัยทัศน์


ศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาตะวันออกผ่านองค์ความรู้ด้านสันสกฤตศึกษา


 

For more information, please contact us at :
Sanskrit Studies Centre (SSC) 8th Floor, Office of the President,
Silpakorn University, 22 Boromarachachonnani Road, Talingchan, Bangkok 10170, Thailand
 Tel: (66-2) 880-7374 ext. 2801, Fax: (66-2) 434-7255
 Webmaster E-mail: slovek@hotmail.com
Web Site is best viewed with : IE5, Screen Resolution 800 x 600, Text Size : Medium.